укр | english
 
 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ „ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛКА ТРАНСПОРТНИКІВ УКРАЇНИ”

Порядок прийняття та виключення членів асоціації

Права та обов'язки членів асоціації

Заява на вступ до ЄСТУ

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

1. Членами ЄСТУ  можуть бути юридичні особи, визначені чинним законодавством України як суб’єкт господарювання, які за дорученням клієнта та за його рахунок виконують або організовують виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених відповідним договором, які, при необхідності,  в установленому порядку отримали відповідний дозвіл (ліцензію) на право здійснення такої діяльності, власники транспортних засобів, а також інші юридичні особи,  які у встановленому законодавством порядку надають  послуги по транспортуванню та перевезенню вантажів і пасажирів та  подали заяву  про  членство в ЄСТУ. Процедура прийому та виключення членів ЄСТУ встановлюється  Загальними зборами.

2. Прийом членів до ЄСТУ здійснюється за поданням їх заяви на ім'я Президента Асоціації з наступним затвердженням Правлінням (зразок заяви додається).

3. Для вступу в члени ЄСТУ заявник подає наступний пакет документів

  • заяву;

  • копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності чи юридичної особи, завірену своєю печаткою;

  • копії установчих документів з усіма змінами і доповненнями, завірені своєю печаткою.

4. Пакет документів і заява передається в Правління ЄСТУ, що приймає рішення про прийом до членів ЄСТУ протягом 20 робочих днів з моменту написання заяви. У випадку відмови у прийнятті в члени ЄСТУ заявнику надсилається письмове повідомлення про відмову із зазначенням її причин. У прийомі в члени Асоціації може бути відмовлено якщо:

  • заявник ліквідується як юридична особа, або проти нього порушена справа про банкрутство чи про позбавлення його відповідної державної ліцензії;
  • про заявника відомо, що він порушував загальновизнані в ділових колах стандарти етичної і професійної поведінки.

5. Якщо заяву заявника буде відхилено, він має право подати нову заяву не раніше, ніж через 6 календарних місяців після подачі попередньої заяви.

6. З метою перевірки даних у представлених заявником документах, Асоціація має право направити своїх представників за місцем перебування заявника і затребувати в нього додаткову інформацію.  

7. При позитивному рішенні про прийом у члени ЄСТУ виникає юридична основа для сплати вступного та членського внесків.

8. Розмір  вступних внесків  складає 500,00 грн. (або у відповідному розмірі в  іноземній валюті (доларах США) по курсу НБУ на  момент сплати внеску для нерезидентів).

9. Розмір  щорічних  внесків  складає 2000,00 грн. (або у відповідному розмірі в  іноземній валюті (доларах США) по курсу НБУ на  момент сплати внеску для нерезидентів). Щорічний внесок  сплачуються у рівних частинах  шляхом перерахування коштів на поточний(ні) рахунок ЄСТУ тричі на рік: перша частина до 01  травня,  друга до 01 вересня, третя до 31 грудня.        

10. Щорічний внесок сплачується одноразово або щоквартально у рівних частинах, а також в залежності від дати вступу, але не менше, ніж за квартал, шляхом перерахування коштів на поточний(ні) рахунок ЄСТУ. Як виняток, допускається можливість сплати вступних та членських внесків вищестоящою  організацією від імені  підпорядкованої нижчестоящої організації. В такому випадку членом асоціації вважається нижчестояща організація з дати сплати внеску.

11. Юридичною датою набуття членства в Асоціації є дата сплати вступного внеску.

12. Членство в Асоціації підтверджується сертифікатом встановленого зразка.

13. Будь-який член Асоціації має право вийти з ЄСТУ, але не раніше місяця з дати повідомлення Президента ЄСТУ про свої наміри подавши письмову заяву.

14. У випадку виходу члена з ЄСТУ майно та кошти, внесені ним на організацію та розвиток діяльності Асоціації, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, йому не повертаються і претензії на частину майна Асоціації не задовольняються. Майно та кошти ЄСТУ у разі виходу або виключення із її членів поділу не підлягають.

15. Загальні збори ЄСТУ можуть виключити з свого складу будь-якого члена у випадках, якщо:

16. Член ЄСТУ грубо або систематично порушує чинне законодавство України;

17. Член ЄСТУ не сплачує членські внески (чергову частину членських внесків) протягом трьох місяців;

18. Член ЄСТУ систематично не виконує вимог цього Статуту і внутрішніх норм діяльності ЄСТУ;

19. Професійна діяльність члена ЄСТУ суперечить чинному законодавству України, правилам і стандартам, встановленим ЄСТУ;

20. У разі несплати членом ЄСТУ членських внесків (чергової частини членських внесків) протягом двох кварталів Правління вирішує питання про виключення його з членів ЄСТУ. Рішення приймається 2/3 голосів Правління з наступним інформуванням Загальних зборів. У разі неприйняття Правлінням рішення про виведення відповідного члена Правління ЄСТУ, це питання виноситься на чергові Загальні збори ЄСТУ.

21. У випадку виключення з ЄСТУ, членство в Асоціації припиняється з моменту ухвалення відповідного рішення зборами ЄСТУ. Вступ в ЄСТУ осіб, раніше виключених з числа членів ЄСТУ, можливо не раніше, ніж через 12 календарних місяців після їхнього виключення за рішенням загальних зборів ЄСТУ.

 ПРАВА ТА ОБОВ 'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

1.Члени Асоціації мають право:

·        брати участь у Загальних зборах ЄСТУ;

·         у будь-який момент вийти з ЄСТУ;

·        отримувати від органів ЄСТУ інформацію про її діяльність, консультації з питань професійної діяльності, розробки методичних матеріалів, стандарти тощо;

·        направляти свого представника або рекомендувати зовнішнього експерта для роботи в органах ЄСТУ, а якщо правилами ЄСТУ передбачено спеціальний режим утворення відповідних органів і обрання (затвердження) їх учасників, член ЄСТУ має право висувати свого представника або зовнішнього експерта для такого обрання (затвердження) на умовах, визначених положеннями про відповідні органи;

·        пропонувати органам ЄСТУ проекти документів для їх затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або мають бути затверджені;

·        на проведення перевірки (експертизи) своєї професійної діяльності за відповідним запитом не частіше, ніж раз на рік;

·        отримати свідоцтво встановленого зразка для підтвердження свого членства в ЄСТУ;

·        на поширення загальної інформації про себе асоціацією;

·        на отримання допомоги від асоціації для подолання обставин, що тимчасово погіршують стан виконання членом ЄСТУ своєї професійної діяльності;

·        на здійснення ЄСТУ представництва інтересів члена ЄСТУ;

·        брати участь у програмах і заходах, що проводяться ЄСТУ;

·        вимагати зміни керівництва або учасників органів ЄСТУ, посадових осіб ЄСТУ у випадку виявлення порушення ними правил ЄСТУ;

·        використовувати логотип ЄСТУ в своїй діяльності;

·        бути представленим на сторінці ЄСТУ;

·        на спеціальних умовах брати участь у иставках та інших заходах, публікуватися в рекламно-інформаційних виданнях, які проводяться (видаються) під егідою ЄСТУі;

2. Члени ЄСТУ зобов 'язані:

·        резиденти - неухильно додержуватись вимог чинного законодавства України, Статуту ЄСТУ, внутрішніх норм, стандартів і правил ЄСТУ;

·        нерезиденти - неухильно додержуватись вимог чинного законодавства країни реєстрації, Статуту ЄСТУ, внутрішніх норм, стандартів і правил ЄСТУ;

·        допускати осіб, призначених ЄСТУ, до здійснення перевірки відповідності професійної діяльності такого члена нормам чинного законодавства України та правилам ЄСТУ у порядку, передбаченому правилами ЄСТУ і в обсязі, дозволеному чинним законодавством;

·        сповіщати ЄСТУ про випадки порушення законодавства та правил ЄСТУ, що допущені членом або претендентом в члени ЄСТУ, які вважаються ЄСТУ невідповідними професійній діяльності;

·        мати кошти, достатні для здійснення ними професійної діяльності. Розмір коштів (статутного фонду або активів) члена ЄСТУ повинен бути не менше ніж розмір, передбачений чинним законодавством;

·        сплачувати членські внески, в розмірі та порядку  визначеному Правлінням;

·        повідомляти органи ЄСТУ про:

-         зміну назви, місцезнаходження, телефонів, інших реквізитів, що дозволяють підтримувати зв’язок з ним;

-         накладення на нього санкцій за порушення ним професійної діяльності на в сфері  транспортно-експедиційної діяльності;

-         судові розгляди, в яких він брав участь у якості позивача або відповідача, у випадку, якщо такі судові розгляди торкаються відповідних видів професійної діяльності члена ЄСТУ на ринку транспортно-експедиційної послуг;

-         відкриття філій, що здійснюють професійну діяльність (початок здійснення філіями професійної діяльності);

-         інші відомості, відповідно до Правил ЄСТУ;

·        утримуватись від поширення про інших членів ЄСТУ недобросовісної інформації;

·        постійно підтримувати зв’язок з ЄСТУ та її регіональними представництвами;

·        невиконання членом ЄСТУ обов’язків, передбачених Статутом та правилами асоціації, може бути підставою для обмеження його прав або виключення його з членів ЄСТУ у порядку, визначеному Положенням про членство у ЄСТУ.

 
 
Про Асоціацію:Діяльність:Члени ЄСТУ:Правова сторінка:Новини:Контакти

Європейська спілка транспортників України© 2006