укр | english
 
 

Загальноукраїнські експедиційні правила

 Розроблені Правлінням Асоціації “Європейська спілка транспортників України”

Загальні умови

Пропозиції

Експедиційне замовлення

Виконання замовлення

Страхування

Складування

Перешкоди при виконанні експедиційних дій

Винагорода експедитора, повернення видатків

Відповідальність експедитора

Обмеження та виключення відповідальності експедитора

Рекламації

Право застави і затримання

Термін давності

Правила поведінки та ділової етики експедиторів

Вирішення спорів і відповідне законодавство

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

§1

1.1. Загальноукраїнські експедиційні умови (ЗЕУ) застосовуються у відносинах між експедитором та його замовником при наданні транспортно-експедиційних послуг.

 §2

2.1. Експедитором є той, хто від власного імені  або від імені замовника   та за його рахунок професійно займається наданням транспортно-експедиційних послуг, а саме: відправленням або отриманням вантажу замовника ,проведенням розрахунків з перевізниками та транспортними   агентствами (агентами),залізницями, митними брокерами, терміналами, портами а також іншими діями, пов’язаних з перевезеннями вантажів.

2.2. До інших послуг, про які йде мова у § 2 пункт 1, зараховуються такі дії, як: транспортне консультування, страхування, перевантаження, складування, пакування, декларування ,отримання різного роду дозволів(ветеринарних ,карантинних і т.п.),слідкування за пересуванням вантажів, дистрибуція, логістика, проведення незалежних експертиз та таке інше.

2.2.1. які виконуються експедитором з використанням власного обладнання і власних працівників;

2.2.2. які організовані експедитором з використанням чужого обладнання і працівників, якщо він взяв на себе відповідальність як безпосередній виконавець.

2.3 Експедитор, для виконання транспортно-експедиційних послуг, повинен застосовувати загальноукраїнські умови експедиції (ЗЕУ)  або ж умови, визначені як обов’язкові. З цією метою експедитор може у будь-який час задекларувати як обов’язкові,  умови визначені третіми особами, з якими експедитор має договірні стосунки для виконання прийнятого замовлення.

 

§3

3.1. Експедитор може і сам виконати перевезення. В такому випадку він одночасно має права і обов’язки перевізника.

3.2. Експедитор набуває прав і обов’язків перевізника, якщо:

3.2.1. виконує перевезення власними транспортними засобами і видає транспортну накладну;

3.2.2. є морським перевізником або оператором мультимодального транспортування і видає власний коносамент чи коносамент ФІАТА, який називається “Negotialble FIATA Мultimodal Transport Bill of Lading”;

3.2.3. виконує перевезення чужими або орендованими транспортними засобами , але видає транспортну накладну (договірний перевізник);

3.2.4. приймає транспортні замовлення.?

§4

Замовником у розумінні даних умов є юридична або фізична особа/сторона, яка заключила угоду з експедитором і замовляє в нього  послугу по перевезенню вантажу .(та набуває  відповідних прав ) ?

 §5

Правила даних умов не застосовуються для послуг по перевезенню грошей та цінних паперів, документів, коштовностей та інших особливо цінних предметів.

 Пропозиції

§6

Запропонована експедитором пропозиція передбачає надання тільки тих  послуг, які в ній вказані, і дійсна на визначений  термін.

6.1. Пропозиція експедитора і погодження, які стосуються ставок і послуг (власних чи третіх осіб), стосуються тільки перевезення вантажів, вказаних у замовленні, та передбачають типові умови їх реалізації.

6.2. У випадку відсутності інших узгоджень, кожна пропозиція або розцінки є дійсними, якщо вони  підтверджені або письмово погоджені з замовником.

6.3. У випадку зміни якогось елемента замовлення, зумовленої  зовнішніми причинами, не залежними від експедитора, надані чи погоджені ціни відповідно будуть повторно коригуватися від моменту, коли відбулася ця зміна, з обов’язковим інформуванням замовника. Коригування пропозиції, яке витікає зі зміни якогось її елемента з причин, що залежать від експедитора, вимагає згоди іншої сторони, тобто замовника.

6.4. Якщо експедитор, застосовує наперед визначені ставки, то це означає, що в випадку відсутності інших домовленостей,  ці ставки включають всі витрати експедитора під час виконання ним  експедиційного процесу.

 Угода на надання транспортно-експедиційних послуг

§7

7.1. Експедиційною угодою експедитор зобов’язується за оплату  і в обсязі діяльності свого підприємства надати комплекс чи частину послуг по перевезенню вантажів замовника,  або виконати інші дії, пов’язані з даним перевезенням. 

7.2. Угода на експедиювання(надання транспортно-експедиційних послуг) вважається укладеною після її підписання сторонами. 

 Експедиційні замовлення

§8

8.1. Експедитор виконує дії на підставі замовлення (заявки).

8.2. Замовлення надається у  письмовій або подібній формі (факс, електронна пошта).Згідно домовленості , замовлення  може бути і усним, але в такому випадку сторони повинні розуміти, що у випадку виникнення непорозумінь чи помилок при його виконанні, важко буде визначити винну сторону.

8.2.1. Експедитор не відповідає за наслідки помилок та непорозумінь, що виникли у зв’язку з отриманням замовлення усно чи по телефону.

8.2.2. Замовник не відповідає за наслідки помилок та непорозумінь, які  виникли у зв’язку з отриманням будь яких інструкцій чи інформації від експедитора усно чи по телефону.

8.2.3. Експедитор не відповідає за наслідки додаткових інструкцій, які замовник надає безпосередньо іншим сторонам, що беруть участь у виконанні перевезення його вантажів.

8.3. Замовлення повинно містити всю необхідну інформацію про вантаж і його властивості, знаки і номери окремих одиниць  (упаковок), їх вантажу, відправника та отримувача, кількість, вагу, розміри, кубатуру, місце відправлення та призначення а також визначати обсяг замовленої послуги та всі інші дані і документи, потрібні для правильного виконання замовлення.

8.4. Замовник зобов’язаний надати комплексне і правильне замовлення. Замовник несе відповідальність за наслідки, які виникнуть у експедитора і третіх осіб в результаті подання в замовленні неточних, неповних і неправильних даних, при чому це стосується також і даних, вказаних в доданих до замовлення документах, кореспонденції  і т.п., навіть якщо неточність, некомплектність чи неправильність виникли не з його вини.

8.5. Експедитор не зобов’язаний, але має право перевірити, чи подане йому замовлення правильне і вичерпне.

8.6. Експедитор  має право, але не зобов’язаний, перевірити правдивість підписів і повноважень осіб, які підписалися на замовленнях, повідомленнях, переказах, передачах чи інших документах.

8.7. Якщо вантажі небезпечні, замовник, передаючи замовлення, повинен в ньому вказати ідентифікаційний  номер ООН згідно “Типових правил перевезень небезпечних вантажів ООН” та клас небезпеки .  У випадку, якщо мова йде про небезпечний вантаж у розумінні приписів про транспортування небезпечних товарів , для яких при перевезенні, зберіганні та складуванні існують особливі правила щодо поводження з ними, замовник зобов’язаний вказати всі дані, необхідні для відповідного виконання замовлення, особливо класифікацію згідно з приписами, що стосуються небезпечних вантажів(товарів).

8.8. Прийняте замовлення чи роботи, з ним пов’язані, експедитор може передати для виконання третім особам або їхнім підрядникам. В такому випадку всі приписи, які стосуються  відповідальності експедитора, вказані в даних Загальноукраїнських умовах експедиції, переносяться також на наступних виконавців(експедиторів).

 Виконання замовлення 

§9

9.1. Експедитор зобов’язаний виконувати свої дії відповідно до прийнятого замовлення. При необхідності вчинення дій, не вказаних у замовленні, експедитор повинен керуватися інтересами замовника, з  дотриманням необхідної старанності та чинними вимогами законодавства.

9.2. У випадку відсутності в замовленнях однозначних, достатніх і можливих для виконання інструкцій або особливих погоджень, експедитор має право на вільний вибір часу, способу відправлення, виду перевезення і тариф. Експедитор діє в кожному випадку з урахуванням інтересів замовника, але на ризик і за рахунок замовника.

9.3. У випадку  незначної кількості вантажу, та відсутності застережень замовника,  експедитор може відправити доручений йому товар/вантаж як збірну відправку.

9.4. Експедитор може на прохання замовника виступати відправником або отримувачем вантажів замовника, на що повинен отримати    документи, які уповноважують виконувати такі дії, а також має право на відшкодування окремих видатків за такі послуги.

9.5. Експедитор повідомляє замовника про хід виконання замовлення,  а також про всі зміни і перепони, які перешкоджають даному виконанню , повідомляє його або вказаних ним осіб про надходження чи відправлення і рух  вантажу/товару, надає відповідні інструкції, та у випадку погодження, оформляє документи, необхідні для виконання процесу  транспортування.

9.6. Якщо експедитор зобов’язаний після відправлення чи отримання вантажу відправити замовнику транспортні документи з підтвердженням, то отримання підтвердження про вручення звільняє експедитора від відповідальності за невручення або запізнення із врученням документів. Без письмового замовлення експедитор не зобов’язаний страхувати документи, які відправляє.

9.7. Отримуючи вантаж, експедитор або уповноважена ним особа зобов’язана перевірити, чи відправка доставлена згідно  супровідних документів ( транспортна накладна, коносамент, рахунок/фактура і т.д.),а також без недостач і пошкоджень.

9.7.1. Якщо вантаж приймається на склад, що належить третім особам, то перевірку стану і відповідності з транспортними документами виконує  матеріально відповідальна особа/комірник.

9.7.2. У випадку виявлення пошкодження або недостачі відправки, відсутності пломб чи інших запобіжних засобів, експедитор забезпечує права замовника перед третіми особами, відповідальними за виявлені недоліки чи пошкодження, повідомляючи про це замовника.

9.7.2. Підтвердження про отримання відправки, видане експедитором, засвідчує, що воно прийняте експедитором в такому стані, як вказано у підтвердженні.

9.8. Виконуючи замовлення, яке стосується відправки вантажу на  експорт, експедитор зобов’язаний дотримуватися визначених умовами торгівельного контракту термінів (термінів дійсності торгівельного акредитиву і т.д.), вказаних у замовленні, за винятком, якщо це було неможливе через не залежні від експедитора причини. Про вищесказане експедитор повинен попередити або повідомити замовника.

 Страхування  

§10 

10.1. Експедитор проводить страхування вантажу тільки тоді, коли отримає на це чітке письмове замовлення, при цьому він зобов’язаний проінформувати замовника про обовязкове  страхування перевезень небезпечних вантажів згідно законодавства  України. Якщо інакше не узгоджено письмово, експедитор не зобов’язаний оформляти окреме страхування для кожної відправки.

10.2. Саме вказування у замовленні вартості товару не є наданням експедиторові замовлення на оформлення страхування  вантажу.

10.3. Пропонуючи замовникові своє страхування вантажу або укладаючи договір страхування від його імені та за його кошти, експедитор повинен надати замовникові умови страхування вантажу.

10.3.1. Замовник, як і всі особи, в інтересах яких або за чий рахунок експедитор діє, підпорядковуються всім умовам укладеного страхування, про які вони були повідомлені експедитором.

 Складування   

§11

11.1. Експедитор укладає угоди про складування від імені та на користь замовника на підставі отриманого замовлення. Експедитор, складуючи доручені йому вантажі на своїх складах чи складах третіх осіб, при потребі, повинен повідомити про це замовника, вказуючи назву складу та умови складування.

11.2. Замовник має право ознайомитися з умовами складування. Він повинен негайно повідомити про застереження стосовно складування товару чи вибору складу, якщо такі існують. Якщо він цим не скористається, це означає, що він відмовляється від усіх можливих звинувачень щодо виду і способу складування, оскільки вибір складу і складування відбувається з дотриманням належної старанності експедитора.

11.3. Замовник не може робити пов’язаних з товаром маніпуляцій без повідомлення експедитора (напр., взяття проб), якщо замовник не дотримається такої вимоги, експедитор може ухилитися від відповідальності за пізніше виявлені збитки.

11.4. Якщо отримувач не отримує вантаж на місці призначення або якщо вантаж буде затриманий під час перевезення у зв’язку з обставинами, на які експедитор не має впливу, тоді цей вантаж може бути відданий на склад для зберігання за кошт і на ризик замовника. Експедитор зобов’язаний повідомити про це негайно замовникові (у будь-якому випадку) та страховика (якщо товар страхувався при транспортуванні) про непередбачуване складування під час перевезення.

11.5. Якщо експедитор тимчасово зберігає відправлення на складі, який належить третій стороні, то в його відносинах з замовником є чинними ті самі засади, які діють у стосунках між експедитором та вказаною третьою стороною. На бажання замовника експедитор зобов’язаний надіслати йому умови складування.

11.6. Якщо товарові, що легко псується, загрожує псування, замовник надає експедиторові інструкцію щодо подальших дій з товаром.

11.7. У випадку обгрунтованих сумнівів експедитора щодо відповідності  вартості товару, що зберігається, його витратам, експедитор  може призначити замовникові відповідний термін для оплати своїх рахунків. Якщо замовник не погодиться, усно чи письмово, на такі умови,  , експедитор має право відмовитися від виконання угоди без дотримання періоду відмови.

 Перешкоди при виконанні експедиційних дій   

§12

12.1.  В випадку повного або часткового  невиконання транспортно-експедиційного процесу наступає відповідальність:

1) Експедитора, якщо така перешкода сталася по  його  вині  чи вині  третьої особи, яку найняв експедитор;

2)Замовника, якщо така перешкода сталася по його вині чи вині третьої особи, яку   найняв замовник;

12.2.В випадку настання перешкод, які не залежать ні від експедитора   чи інших осіб, що діють за його дорученням (розпорядження влади, стихійні лиха, воєнні дії, страйки і таке інше, що підлягають під поняття форс-мажору), та не дають можливості повністю чи частково виконувати обов’язки експедитора, такі обставини звільняють його на час існування цих перешкод від відповідальності за вчасне виконання замовлення. Про виникнення таких перешкод експедитор повинен негайно повідомити замовника. Якщо термін дії цих перешкод продовжується надзвичайно довго, експедитор може відмовитися від угоди, навіть якщо вона вже частково виконана. Однак перед відмовою від угоди, експедитор зобов’язаний забезпечити відправлення вантажу та інтереси замовника відповідно по домовленості з ним. У разі відмови експедитора від угоди через вищеназвані причини, він повинен повернути замовнику отримані кошти з врахуванням своїх витрат, пов’язаних з виконанням данного замовлення.  При посиланні на дію форс-мажорних обставин застосовується інтерпретація форс-мажорних обставин Міжнародної торгової палати в Парижі (ОІСС 421). ?

  Винагорода експедитора, повернення видатків    

§13  

13.1. Експедиторові належиться оплата за надані транспортно-експедиційні послуги замовнику відповідно до укладеної угоди.

13.2. За послуги, не передбачені попередньою угодою, але виконані після погодження з замовником, експедиторові належиться відповідна винагорода, а крім того повернення всіх витрат по угоді .

13.3. При відсутності окремої угоди,  винагорода експедитора нараховується за тарифами експедитора.

 §14  

Експедитор може виконання замовлення поставити в залежність від внесення замовником авансу, часткової чи повної передоплати в рахунок видатків, пов’язаних з його виконанням (напр., плата за перевезення, фрахт,  термінальні, залізничні, портові, митні оплати і т.д.).  

  §15  

  15.1. Оплата послуг експедитора проводиться згідно домовленості з замовником і може здійснюватися після, до або  в момент виконання замовлення. При почергових відправленнях, експедитор має право на оплату винагороди і витрат по частинах.

15.2. Якщо замовник не заплатить належну суму в термін її оплати, експедитор має право нараховувати замовникові відсотки.

 §16 

Загорання, втрата вантажу, викликані дією форс-мажорних обставин, конфіскація або інші акти влади стосовно відправлення не впливають на вимогу оплати послуг експедитора до замовника, оскільки вони не були наслідком недбалості з боку експедитора.

§17 

Надання експедиторові замовлення за рахунок третьої особи не звільняє замовника від обов’язку оплати коштів, пов’язаних з виконанням замовлення.

 §18  

Експедитор зобов’язаний перевірити, чи оплата підрядників, яких    він найняв  для надання послуг при виконанні замовлення, нарахована правильно і не є більшою  від встановлених  чи погоджених тарифів та зборів. В разі виявлення відхилення експедитор повинен негайно подати претензію. Підрядник зобов’язаний повернути експедиторові його витрати, пов’язані з претензією. ?

 §19   

19.1.У відповідності підписаної угоди, замовник зобов’язаний компенсувати експедиторові всі витрати, пов’язані з виконанням замовлення, в тому числі плату за зберігання вантажу по вині замовника ,плату за затримку транспортного засобу підчас завантаження/ розвантаження і перевезення, і інші збори, які експедитор оплатив в результаті того, що  був вказаний замовником чи контрагентом замовника відправником/отримувачем вантажу в перевізних документах залізничного, морського, автомобільного чи авіаційного сполучення.

19.2. Якщо експедитор по дорученню замовника виступає як відправник чи отримувач вантажу при морському або залізничному перевезенні і до нього будуть пред’явлені претензії за  аварію транспортного засобу чи з інших причин, за котрі по законодавству України відповідає відправник або отримувач, і які сталися не по вині експедитора, замовник  зобов’язаний компенсувати експедиторові всі понесені витрати.

19.3. Обов’язок, про який йде мова у § 19 пункт 2, також застосовується, якщо експедитор на прохання замовника виступає в ролі відправника або отримувача при авіаперевезеннях, і йому будуть предявлені вимоги на оплату послуг за відповідні  авіаперевезення.

 §20     

20.1. Оплата послуг експедитора, яка витікає згідно угоди перевезення, і пов’язані з цим оплати третім особам поза угодою, по домовленості сторін, можуть взаємно компенсуватись( проводити взаємозалік).

20.2. Якщо експедитор в ході виконання замовлення перераховує власні кошти, він має право на спеціальні комісійні  від вкладеної суми. Розмір комісійних визначається тарифом або угодою з замовником.

 Відповідальність експедитора    

§21   

Відповідальність експедитора повинна бути відображена в укладеній угоді.

 §22    

22.1. Експедитор несе відповідальність за збитки, що виникли через невиконання або неналежне виконання експедиційних дій за угодою експедиювання, за винятком того, якщо докаже, що він не міг запобігти збиткам, хоч доклав необхідну старанність.

22.2. Експедитор відповідальний за перевізників та інших експедиторів і підрядників, котрих він наймає для  виконання замовлення, за винятком того, якщо у виборі третьої особи немає його вини.

22.3.В випадку, коли  при виконані угоди виникла відповідальність третьої особи, за дії якої, або неналежне виконання обов’язків експедитор відповідальності не несе, експедитор на прохання замовника і підставі передачі прав може пред’являти претензії третій стороні, але тільки на ризик та за кошти замовника.

 §23

23.1. Експедитор зі статусом перевізника має права і обов’язки, визначені приписами законодавства, які стосуються даного виду транспорту чи послуги, а також додатковими умовами, узгодженими в угоді, а при відсутності узгоджених угодою умов – загальноприйнятими умовами, які застосовуються при даному виді транспорту чи наданні послуги.

23.2. Діючи як оператор мультимодального транспортування, експедитор несе відповідальність за умовами  того коносаменту(перевізного документу), який застосовується до цього виду транспорту.

 Обмеження та виключення відповідальності експедитора 

§24

24.1. Експедитор не несе відповідальності за:

24.1.1. цінні відправлення і небезпечні товари, якщо вони не  були задекларовані та не погоджені до перевезення  згідно  угоди;

24.1.2. збитки, викликані за  запізнення при доставці відправлення, якщо він не брав зобов’язання щодо доставки його у визначений термін;

24.1.3. посередницькі збитки та їх наслідки, напр., втрату прибутку, втрату ринку і т.д.;

24.1.4. за зменшення ваги масових товарів, яка стається через їх властивості, але не перевищує меж, визначених відповідними для цього товару приписами, а у випадку відсутності таких приписів – загальноприйнятих норм.

 §25

25.1.В випадку втрати чи пошкодження частини або всього вантажу по вині експедитора, або третьої особи яку він найняв по виконанню угоди експедиювання, виплачуване експедитором відшкодування, обмежується звичайною вартістю товару, вказаною у рахунку-фактурі, а при його відсутності, визначеною у свою чергу на підставі біржової, ринкової ціни або  нормальної вартості речей такого ж виду і якості.( В жодному випадку виплачене експедитором відшкодування не може перевищувати суму 2 ум.од. за 1 кілограм ваги брутто втраченого чи пошкодженого відправлення, а в цілому суму 50.000 ум.од. за кожен випадок, за винятком випадків, коли від особи, за яку експедитор несе відповідальність, буде отримане відшкодування на вищу суму)?

25.2. Актуальна вартість ум .од. встановлюється на підставі курсу, встановленого і опублікованого НБУ на день виникнення збитків. ?

25.3. Ліміти відповідальності і розміри відшкодування, яке належиться від експедитора, що має статус перевізника, визначають відповідні приписи для даного виду транспорту.

 Рекламації 

§26

Виставляти рекламації експедиторові стосовно експедиційних послуг має право замовник .

 §27 

27.1. Претензія замовника до експедитора повинна бути подана експедиторові у письмовому вигляді протягом 6 днів від дати, коли клієнт довідався чи повинен був довідатися про завдані збитки. Експедитор зобов’язаний надати відповідь на рекламацію не пізніше, ніж протягом 14 днів від дня її отримання. В особливих випадках цей термін підлягає відповідному продовженню, але у 14-денний термін після отримання рекламації експедитор зобов’язаний підтвердити отримання рекламації та надати пояснення щодо способу  терміну її розгляду.

27.2. Заява повинна супроводжуватися документами, які підтверджують стан відправлення та обставини виникнення збитків/втрат.

27.3. Доказати, що пошкодження відправлення відбулося в ході перевезення певним видом транспорту, зобов’язаний той, хто так стверджує. У випадку, якщо невідоме місце виникнення шкоди, експедитор на вимогу замовника або отримувача відправлення повинен документально підтвердити перебіг транспортування з перечисленням місць передачі відправлення з одного на інший транспортний засіб.

 Право застави і затримання 

§28

28.1. Для забезпечення стягнення заборгованих коштів з клієнта (поточних і заборгованих) експедитор має право затримувати вантаж або документи клієнта до часу оплати цих коштів.

28.2. Експедитор також має право застави на вантаж, документацію та платіжні засоби, які залишаються чи знаходяться в його розпорядженні з будь-якої причини чи з будь-якою метою, якщо існують чи є можливими претензії експедитора стосовно замовника чи власника або іншої особи, що вимагає їх повернення.

28.2.1. Експедитор також може приводити у виконання надані йому у § 28 пункт 2 права стосовно сум, які належаться йому від замовника за попередні замовлення.

28.3. Якщо відповідно до замовлення клієнта вантаж повинен бути переданий у розпорядження третій стороні чи передане третій стороні, експедитор може також скористатися правом застави на відправлення.

28.4. Усі витрати, пов’язані з заставою вантажу чи документів, додаються до вартості наданих  транспортно-експедиційних послуг. 

 Термін давності   

§29

29.1. Претензії від замовника по угоді на надання транспортно-експедиційних послуг можуть бути пред’явлені на протязі 9 місяців.

29.2. Термін давності починає відраховуватися:

29.2.1. У випадку претензій щодо пошкодження, недостачі, часткової втрати  відправки або доставки із запізненням – від дня видачі вантажу отримувачу;

29.2.2. У випадку повної втрати відправки  – після 30 діб з дати закінчення терміну  доставки;

29.2.3. У всіх інших випадках – від дня виконання замовлення.

 §30

У випадку, якщо експедитор відповідно до § 3 набуває статусу перевізника, претензії щодо перевезення вважаються такими, щодо яких діє термін давності, відповідно до внутрішньодержавних та міжнародних приписів права, які регулюють це питання.

 Правила поведінки та ділової етики експедиторів

§31

 31.1.У відповідності заключної угоди та даного слова, експедитори гарантують добросовісне виконання договірних зобов’язань, що сприяє надбанню високої професійної репутації, становлення  міцних ділових стосунків, поваги та довіри  замовників.

31.2. Свою діяльність на транспортно-експедиційному ринку послуг, експедитори ведуть на основі чесної конкурентної боротьби, яка  базується виключно на якісному та професійному наданню послуг ,взаємній повазі  конкуруючих сторін, дотриманням  всіма  учасниками транспортного процесу однакових правил поведінки .

31.3. Відмова від незаконних методів  ведення  справ і отримання  різного роду преференцій та переваг сприяє процесу стабілізації ринку послуг,  ставить  всіх учасників ринку в рівні умови господарювання, не допускає підкуп ,корупцію та незаконне збагачення.

31.4.Ринкова економіка передбачає відкритий доступ до інформації, інформаційний обмін з врахуванням норм  конфідеційності  між усіма учасниками транспортного ринку.

31.5.Кожний експедитор повинен дотримуватись високих норм професійної діяльності, а також даних правил, прагнути до визнання вказаних правил частиною ділової культури та послідовно застосовувати їх в щоденній практиці.

31.6.Будь які спори повинні вирішуватися тільки законним шляхом. Вважається  неприпустимим вирішення конфліктів шляхом насильства чи психологічного тиску

 Вирішення спорів і відповідне законодавство  

§31

Сторони можуть домовитися, що спори, які виникають при виконанні угод експедиювання, до яких застосовуються дані експедиційні умови, будуть підлягати розглядові (Тритейського суду при ?)

§32

При відсутності відповідної домовленості сторін спори, які виникнуть з угод експедиювання, до яких застосовуються дані експедиційні умови, підлягають розглядові:

32.1. У випадку, коли обидві сторони зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності  України, через відповідні  суди України за чинними у даній сфері загальними правилами;

32.2. У випадку, коли одна із  сторін є нерезидентом України, відповідний суд визначає угода сторін, а при її відсутності – відповідні  норми законодавства України.

 §33

У випадку відсутності іншої домовленості сторін відповідним є  законодавство України.

 

 
Про Асоціацію:Діяльність:Члени ЄСТУ:Правова сторінка:Новини:Контакти

Європейська спілка транспортників України© 2006