укр | english
 
 

Статут Асоціації “Європейська спілка транспортників України”  

Загальні положення

Мета і предмет діяльності

Діяльність ЄСТУ та її права

Структура ЄСТУ

Засновники, членство в ЄСТУ

Кошти і майно

Облік і звітність

Порядок вненсення змін і доповнень до Статуту

Ліквідація і реорганізація ЄСТУ

Розділ I. Загальні положення

1.1. Асоціація „Європейська спілка транспортників України” (далі - ЄСТУ) -  професійна асоціація транспортних підприємств України, яка є добровільним, недержавним, некомерційним, неприбутковим об’єднанням, заснованим на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів, створена  з  метою задоволення негосподарських  потреб підприємств різних форм власності, які надають транспортно-експедиційні послуги по перевезенню вантажів і пасажирів.

1.2. ЄСТУ здійснює свою діяльність у відповідності з чинним законодавством України та статутними документами.

За організаційною структурою ЄСТУ є асоціацією.

1.3. ЄСТУ є неприбутковою організацією згідно  ст. 5 Закону України “Про транспортно-експедиторську діяльність” від 1 липня 2004 року N 1955-IV.

1.4. ЄСТУ є юридичною особою  згідно з законодавством України, має право володіти відокремленим майном, набувати від власного імені майнові і немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському або третейському суді, має власне найменування, самостійний баланс, печатки та штампи із своїм найменуванням, логотип, інші необхідні реквізити, зареєстровані в установленому порядку. ЄСТУ має право засновувати і відкривати свої представництва і філії в Україні та за кордоном. ЄСТУ має власні рахунки у національній та іноземних валютах у банківських установах. ЄСТУ не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени ЄСТУ не відповідають за зобов’язаннями ЄСТУ.

ЄСТУ не відповідає за зобов’язаннями держави, її органів і організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за зобов’язаннями ЄСТУ.

ЄСТУ не має права втручатися у господарську діяльність своїх членів.

1.5. Повне найменування ЄСТУ українською мовою — Європейська спілка  транспортників України.

Скорочене найменування асоціації українською мовою — ЄСТУ.

Повне найменування ЄСТУ російською мовою — Европейский союз транспортников Украины.

Скорочене найменування асоціації російською мовою — ЄСТУ.

Повне найменування ЄСТУ англійською мовою — European union of Ukrainian transport companies.

Скорочене найменування асоціації англійською мовою — EUUTC.

1.6. Юридична адреса ЄСТУ — Україна,79000,  м. Львів, вул.  Стефаника, 17/2

1.7. ЄСТУ є неприбутковою організацією, яка утримується  за рахунок  внесків засновників,  її членів  та інших  не  заборонених законодавством надходжень для неприбуткових організацій. 

Розділ II. Мета  і  предмет діяльності ЄСТУ

2.1. Метою  діяльності ЄСТУ є:

2.1.2.    Розробка та здійснення заходів щодо підвищення рівня конкуренції за рахунок зростання професійної підготовки та якості послуг, що надаються підприємствами асоціації;

2.1.3.     Участь в розробці проектів законів та інших нормативних актів у сфері транспортно-експедиторської діяльності;

2.1.4.    Розробка заходів щодо захисту інтересів членів асоціації;

2.1.5.    Участь в розробці умов експортно-імпортних, транзитних та внутрішніх перевезень вантажів, що мають стратегічне значення для України;

2.1.6.    Інтеграція у європейський та світовий ринок транспортно-експедиторських послуг;

2.1.7.    Участь в роботі європейських та міжнародних організацій транспорту, транспортно-експедиторських організацій тощо;

2.1.8.    Розробка та затвердження актів, передбачених їх установчими документами;

2.1.9.    Надання органам державної влади пропозицій щодо реалізації рекомендацій міжнародних організацій у галузі транспортно-експедиторської діяльності в Україні;

2.1.10. Інформаційна, методична і технічна підтримка членів ЄСТУ.

2.1.11. Діяльність ЄСТУ не може носити характер антиконкурентних узгоджених дій  та/або бути спрямованою чи мати наслідком координацію конкурентної поведінки  між учасниками ЄСТУ.

2.2. Для реалізації мети діяльності ЄСТУ здійснює такі види діяльності:

2.2.1. Розробляє і впроваджує єдині технологічні стандарти, норми, вимоги, правила і процедури, які є обов’язковими або рекомендованими для членів ЄСТУ, а також кодекси і правила етичної і професійної поведінки  в сфері  транспортно-експедиторської діяльністі.

2.2.2. Представляє та захищає права членів ЄСТУ за їх дорученням у органах державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів,

2.2.3. Інформує членів ЄСТУ  про чинне законодавство у галузі транспортно-експедиторської діяльністі та про поточні зміни в ньому, а також про свою діяльність.

2.2.4. Підтримує постійні зв’язки з засобами масової інформації, поширює через них освітню інформацію з транспортно-експедиторської діяльності, робить публічні заяви і впливає на громадську думку.

2.2.5. Збирає, узагальнює та аналітично обробляє доступну статистичну інформацію про професійну діяльність транспорту. Розробляє рекомендовані стандарти інформаційного обміну між суб’єктами галузі.

2.2.6. Надає консультації членам ЄСТУ та поширює серед своїх членів методичні матеріали і рекомендації з питань експедиторської  діяльності.

2.2.7. Надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово погіршують стан виконання членом (членами) ЄСТУ своєї професійної діяльності.

2.2.8. Вивчає і знайомить своїх членів з передовим досвідом вітчизняних і зарубіжних компаній у галузі експедиторської  діяльності.

2.2.9. Займається просвітницькою діяльністю, проводить семінари для членів ЄСТУ, бере участь в конференціях, семінарах та інших заходах з питань розвитку транспортно-експедиторської діяльністі , видає і розповсюджує матеріали професійного, просвітницького та інформаційно-довідкового характеру.

2.2.10. Співробітничає і проводить координаційну роботу з іншими організаціями і об’єднаннями, які здійснюють свою діяльність на транспортному  ринку, в тому числі з міжнародними;

2.2.11. Створює регіональні представництва ЄСТУ для забезпечення тіснішого зв’язку з членами ЄСТУ та іншими суб’єктами транспортно-експедиторської діяльністі .

2.2.12. Організовує прийоми, виставки, презентації, наради та протокольні зустрічі  з учасниками транспортного процесу.

2.2.13. Проводить наукові дослідження в галузі транспортно-експедиторської діяльності.

2.2.14. Розробляє і впроваджує систему посередництва для дружнього вирішення спорів, що можуть виникати між членами ЄСТУ або між членами ЄСТУ і третіми особами, згідно етичних принципів і чинного законодавства України;

2.2.15. Для  реалізації    мети  своєї діяльності   ЄСТУ  має  право   у встановленому  законодавством порядку  вступати  засновником  інших  суб’єктів господарювання.

Розділ III. Діяльність ЄСТУ та її права.

3.1. Матеріальною підставою функціонування ЄСТУ є належні їй на праві власності внески членів ЄСТУ,  інші не заборонені законодавством надходження для неприбуткових організацій. ЄСТУ, як неприбуткова організація, не займається підприємницькою діяльністю.

3.2. ЄСТУ, як безприбуткова організація, покриває витрати за рахунок перелічених вище джерел доходів. Суми перевищення доходів над витратами направляються до резервного та інших фондів і можуть бути використані у встановленому для неприбуткових організацій порядку.

3.3. ЄСТУ самостійно розробляє і затверджує програми своєї діяльності.

3.4. ЄСТУ для досягнення мети своєї діяльності має право:

3.4.1. Набувати у встановленому порядку будівлі, споруди, приміщення, обладнання, транспорт та інше майно, використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування відповідно до його цільового призначення, а також безкоштовно передавати власне майно у тимчасове користування іншим юридичним або фізичним особам.

3.4.2. Від власного імені укладати будь-які угоди і контракти, які не заборонені законодавством, залучати до роботи по напрямках своєї діяльності юридичні особи, а також фізичних осіб, за договором підряду чи на іншій цивільно-правовій основі, з метою виконання намічених цілей.

3.4.3. Безкоштовно готувати та видавати навчально-методичні посібники, рекламні проспекти, різноманітну інформаційно-довідкову та науково-технічну документацію, організовувати публікацію наукових праць, лекцій, проводити навчання з різноманітних аспектів своєї діяльності.

3.4.4. Встановлювати структуру, чисельність співробітників і штатний розпис ЄСТУ, затверджувати порядок оплати праці, доплат і надбавок, розміри і строки преміювання працівників ЄСТУ.

3.4.5. Входити до складу міжнародних асоціацій, об’єднань і організацій, що діють на ринку транспортно-експедиційних послуг.

3.5. ЄСТУ створюється на невизначений строк і може користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам чинним законодавством України.

Розділ IV. Структура ЄСТУ

4.1. Вищим органом ЄСТУ є Загальні збори її членів. Загальні збори, що проводяться шляхом участі представників членів ЄСТУ, скликаються не рідше одного разу на рік. У випадку необхідності за рішенням Правління Загальні збори можуть проводитись шляхом письмового опитування, крім питань затвердження річних звітів ЄСТУ та обрання Правління.

За рішенням Правління ЄСТУ, а також на вимогу не менше 1/4 загальної кількості її членів, за умови повідомлення причин скликання і предмету обговорення, можуть скликатися позачергові Загальні збори.

Повідомлення всіх членів ЄСТУ про Загальні збори здійснюється Президентом ЄСТУ поштовим повідомленням. Таке повідомлення повинно бути зроблене не менш, ніж за два тижня до проведення Загальних зборів. У повідомленні повинні бути вказані: порядок денний зборів, час і місце їх проведення, ініціатор скликання, порядок ознайомлення з документами, які виносяться на обговорення. Повноваження представника члена ЄСТУ на Зборах здійснюються за дорученням, крім випадків, коли посадові особи члена ЄСТУ можуть діяти без доручень згідно з установчими документами такого члена. Інформація про таких посадових осіб повинна бути надана до ЄСТУ до дня проведення загальних зборів.

4.2. Загальні збори:

4.2.1. Приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію ЄСТУ.

4.2.2. Затверджують Статут ЄСТУ, вносять до нього зміни і доповнення у порядку, передбаченому у розділі VIII цього Статуту.

4.2.3. Затверджують перспективні програми діяльності ЄСТУ.

4.2.4. Приймають або затверджують внутрішні нормативні документи, які регулюють стратегічну діяльність ЄСТУ.

4.2.5. Затверджують розмір і порядок сплати вступних і членських внесків до ЄСТУ.

4.2.6. Обирають Правління.

4.2.7. Затверджують кандидатуру Президента ЄСТУ, призначеного Правлінням.

4.2.8. Затверджують кандидатури голів комітетів, призначених Правлінням.

4.2.9. Заслуховують і ухвалюють звіти Правління,  Президента ЄСТУ, керівників робочих груп і комісій про проведену роботу.

4.2.10. Затверджують бюджет і фінансові звіти ЄСТУ.

4.2.11. Мають право відмінити будь-яке рішення Правління та Президента ЄСТУ крім рішень, що стосуються, договірних та трудових правовідносин.

4.2.12. Встановлюють порядок прийому в члени ЄСТУ.

4.2.13. Приймають рішення про виключення з членів ЄСТУ у випадках, передбачених Статутом.

4.2.14. Приймають рішення про дострокове припинення повноважень членів Правління  ЄСТУ або її Президента у випадку порушення ними чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх норм ЄСТУ.

4.2.15. Можуть делегувати окремі свої повноваження Правлінню ЄСТУ.

4.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них приймають участь не менше 50 відсотків членів ЄСТУ.

Рішення Загальних зборів про зміни та доповнення Статуту, реорганізацію або ліквідацію ЄСТУ, дострокове припинення повноважень членів Правління чи Президента ЄСТУ вимагають згоди не менше 2/3 членів ЄСТУ, що беруть участь у зборах. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів ЄСТУ, присутніх на Загальних зборах. Кожний член ЄСТУ має один вирішальний голос.

Голосування з питань, що виносяться, може бути відкритим або таємним.

З питання обрання (формування) органів ЄСТУ Загальні збори голосують у порядку, встановленому документами про такі органи.

4.4. У період між засіданнями Загальних зборів керівним органом ЄСТУ є Правління, яке проводить свої засідання по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення Правління обов’язкові для виконання іншими органами ЄСТУ.

Порядок денний засідань Правління, час і місце його проведення доводяться до відома членів Правління Президентом за дорученням співголів Правління не пізніше, ніж за тиждень до засідання (за винятком позачергових).

Правління обирається загальними зборами строком на п’ять  років у кількості двох співголів та непарної кількості членів Правління. Членом Правління може бути представник члена ЄСТУ.

Співголови Правління,  організовують та контролюють виконання рішень Правління ЄСТУ. Співголови Правління в межах своїх повноважень організовують здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації перспективних планів ЄСТУ, представляють інтереси ЄСТУ у взаємовідносинах з іншими організаціями та державними органами.

Засідання Правління правомочне, якщо на ньому особисто присутні два співголови та більша половина обраних  Загальними зборами членів Правління.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівності голоси співголів Правління мають вирішальне значення.

Член Правління, що не приймав участі в засіданнях Правління протягом трьох місяців, або не був присутнім більш ніж на половині засідань Правління протягом шести місяців за рішенням Правління може бути виключений  з Правління ЄСТУ.

У випадку порушення чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх норм ЄСТУ повноваження члена Правління (у тому числі його співголови) можуть бути достроково припинені у порядку, визначеному Загальними зборами ЄСТУ.

Президент входить до складу Правління з правом дорадчого голосу.

4.5. Правління  ЄСТУ:

4.5.1. Скликає чергові та позачергові Загальні збори, визначає порядок денний, місце і час їх проведення, координує їх підготовку і контролює виконання прийнятих рішень.

4.5.2. Правління приймає рішення про виключення з членів ЄСТУ у випадках, передбачених Статутом.

4.5.3. Приймає, доповнює і змінює внутрішні правила ЄСТУ.

У випадку необхідності внесення змін до Статуту ЄСТУ у зв’язку з його приведенням у відповідність з чинним законодавством України рішення про внесення таких змін до Статуту має право прийняти Правління, з наступним інформуванням всіх членів асоціації в місячний термін.

Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів Правління.

4.5.4. Здійснює прийом до ЄСТУ нових членів у відповідності до умов і порядку, що ухвалені Загальними зборами. Відмова у членстві повинна бути мотивована.

4.5.5. Призначає Президента ЄСТУ, з обов’язковим наступним затвердженням на Загальних зборах.

4.5.6. Здійснює контроль за діяльністю Президента та інших посадових осіб ЄСТУ.

4.5.7. Приймає перед початком фінансового року бюджет ЄСТУ з наступним затвердженням на Загальних зборах.

4.5.8. Затверджує щорічні плани роботи ЄСТУ.

4.5.9. Вирішує питання представництва ЄСТУ у національних і міжнародних організаціях і об’єднаннях.

4.5.10. Щоквартально заслуховує звіт Президента ЄСТУ про виконання бюджету. У разі необхідності затверджує зміни до бюджету ЄСТУ на наступний квартал в межах бюджету асоціації.

4.5.11. Приймає рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію філій і представництв, затвердження Положень (Статутів) про них з обов’язковим наступним інформуванням про прийняття цих рішень на найближчих Загальних зборах.

4.5.12. Призначає керівників філій і представництв, голів і персональний склад комітетів, при цьому кандидатури голів комітетів затверджує на найближчих Загальних зборах.

4.5.13. За поданням Президента ЄСТУ погоджує штатний розпис ЄСТУ, необхідний для нормального функціонування ЄСТУ, укладає трудову угоду з Президентом ЄСТУ, затверджує умови оплати праці посадових осіб ЄСТУ, її філій і представництв.

4.5.14. Ухвалює рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб ЄСТУ.

4.5.15. Приймає рішення про передачу окремих своїх повноважень посадовим особам ЄСТУ. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів Правління.

4.5.16. Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

4.6. Президент ЄСТУ в межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації поточних і перспективних планів ЄСТУ, відповідно рішенням Загальних зборів та Правління ЄСТУ. Порядок його діяльності встановлюється Статутом ЄСТУ та Положенням про Президента ЄСТУ, що затверджується Загальними зборами.

Президент без доручення діє від імені ЄСТУ, представляючи її як на території України, так і за її межами. Президент укладає угоди, в тому числі і трудові, розпоряджається майном і грошовими коштами ЄСТУ у банківських установах в рамках бюджету ЄСТУ, формує штат постійних співробітників ЄСТУ, розцінки і розміри оплати за угодами, здійснює інші функції відповідно до цього Статуту, рішень Загальних зборів і Правління ЄСТУ.

Президент видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма співробітниками ЄСТУ.

Президент розробляє штатний розпис і умови оплати праці працівників асоціації і представляє їх на затвердження Правління   ЄСТУ.

В разі звільнення посадових осіб, що перебувають у трудових відносинах з ЄСТУ, Президент виносить питання на чергове засідання правління.

Щоквартально Президент звітує перед правлінням щодо кошторису за попередній квартал та надає проект кошторису на наступний квартал. Президент звітує перед Загальними зборами і щоквартально перед Правлінням ЄСТУ.

4.7. У випадку порушення чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх норм ЄСТУ Правління або Загальні збори ЄСТУ можуть припинити повноваження Президента.

4.8. Особою, яка замінює Президента у випадку неможливості виконання останнім своїх обов’язків, є співголови Правління . При цьому до них переходять всі повноваження Президента.

4.9. У ЄСТУ можуть  утворюються постійні та спеціальні комітети, їхній склад, а також порядок роботи визначається Положенням про комітети, яке затверджується Правлінням.

Комітети можуть розглядати будь-які питання професійної діяльності членів ЄСТУ, розробляти технологічні стандарти, методичні рекомендації та інструкції у межах своїх повноважень.

Комітети можуть залучати для участі в своїй роботі експертів з інших організацій.

4.10. Керівники регіональних підрозділів (філій і представництв) мають право брати участь у засіданнях Правління  ЄСТУ з правом дорадчого голосу.

Розділ V. Засновники ЄСТУ. Членство в ЄСТУ

5.1. Засновниками ЄСТУ є:

 1.Товариство з обмеженою відповідальністю транспортно-експедиційне  підприємство „Галтранс”.

 2.Товариство з обмеженою відповідальністю транспортно-експедиційне  підприємство „Рейлтранс”.

 3.Товариство з обмеженою відповідальністю „Варіант-Логістик” .

 Засновники ЄСТУ є її членами.

 Невиконання засновником ЄСТУ своїх обов’язків перед асоціацією призводить до виключення такого засновника з асоціації на умовах, передбачених у цьому Статуті щодо виключення члена ЄСТУ.

5.2. Членами ЄСТУ можуть бути юридичні особи, визначені чинним законодавством України як суб’єкт господарювання, які за дорученням клієнта та за його рахунок виконують або організовують виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених відповідним договором, які, при необхідності,  в установленому порядку отримали відповідний дозвіл (ліцензію) на право здійснення такої діяльності, власники транспортних засобів, а також інші юридичні особи,  які у встановленому законодавством порядку надають  послуги по транспортуванню та перевезенню вантажів і пасажирів та  подали заяву  про  членство в ЄСТУ. Процедура прийому та виключення членів ЄСТУ встановлюється  Загальними зборами.    

5.3. Члени ЄСТУ мають права та обов’язки, обсяг та порядок реалізації яких визначається відповідно до Положення про членство у ЄСТУ.

Зокрема, члени ЄСТУ можуть мати право:

5.3.1. брати участь у Загальних зборах ЄСТУ;

5.3.2. у будь-який момент вийти з ЄСТУ;

5.3.3. отримувати від органів ЄСТУ інформацію про її діяльність, консультації з питань професійної діяльності, розробки методичних матеріалів, стандарти тощо;

5.3.4. направляти свого представника або рекомендувати зовнішнього експерта для роботи в органах ЄСТУ, а якщо правилами ЄСТУ передбачено спеціальний режим утворення відповідних органів і обрання (затвердження) їх учасників, член ЄСТУ має право висувати свого представника або зовнішнього експерта для такого обрання (затвердження) на умовах, визначених положеннями про відповідні органи;

5.3.5. пропонувати органам ЄСТУ проекти документів для їх затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або мають бути затверджені;

5.3.6. на проведення перевірки (експертизи) своєї професійної діяльності за відповідним запитом не частіше, ніж раз на рік;

5.3.7. отримати свідоцтво встановленого зразка для підтвердження свого членства в ЄСТУ;

5.3.8. на поширення загальної інформації про себе асоціацією;

5.3.9. на отримання допомоги від асоціації для подолання обставин, що тимчасово погіршують стан виконання членом ЄСТУ своєї професійної діяльності;

5.3.10. на здійснення ЄСТУ представництва інтересів члена ЄСТУ;

5.3.11. брати участь у програмах і заходах, що проводяться ЄСТУ;

5.3.12. вимагати зміни керівництва або учасників органів ЄСТУ, посадових осіб ЄСТУ у випадку виявлення порушення ними правил ЄСТУ;

5.3.13. використовувати логотип ЄСТУ в своїй діяльності;

5.4. Член ЄСТУ зобов’язаний:

5.4.1. неухильно додержуватись вимог чинного законодавства України, Статуту ЄСТУ, внутрішніх норм, стандартів і правил ЄСТУ;

5.4.2. допускати осіб, призначених ЄСТУ, до здійснення перевірки відповідності професійної діяльності такого члена нормам чинного законодавства України та правилам ЄСТУ у порядку, передбаченому правилами ЄСТУ і в обсязі, дозволеному чинним законодавством;

5.4.3. сповіщати ЄСТУ про випадки порушення законодавства та правил ЄСТУ, що допущені членом або претендентом в члени ЄСТУ, які вважаються ЄСТУ невідповідними професійній діяльності;

5.4.4. мати кошти, достатні для здійснення ними професійної діяльності. Розмір коштів (статутного фонду або активів) члена ЄСТУ повинен бути не менше ніж розмір, передбачений чинним законодавством;

5.4.5. сплачувати членські внески, в розмірі та порядку  визначеному Правлінням;

5.4.6. повідомляти органи ЄСТУ про:

- зміну назви, місцезнаходження, телефонів, інших реквізитів, що дозволяють підтримувати зв’язок з ним;

- накладення на нього санкцій за порушення ним професійної діяльності на в сфері  транспортно-експедиційної діяльності;

- судові розгляди, в яких він брав участь у якості позивача або відповідача, у випадку, якщо такі судові розгляди торкаються відповідних видів професійної діяльності члена ЄСТУ на ринку транспортно-експедиційної послуг;

- відкриття філій, що здійснюють професійну діяльність (початок здійснення філіями професійної діяльності);

- інші відомості, відповідно до Правил ЄСТУ;

5.4.7. утримуватись від поширення про інших членів ЄСТУ недобросовісної інформації;

5.4.8. Постійно підтримувати зв’язок з ЄСТУ та її регіональними представництвами;

5.4.9. Невиконання членом ЄСТУ обов’язків, передбачених Статутом та правилами асоціації, може бути підставою для обмеження його прав або виключення його з членів ЄСТУ у порядку, визначеному Положенням про членство у ЄСТУ.

5.5. Загальні збори ЄСТУ може вивести з свого складу будь-якого члена у випадках, якщо:

5.5.1. Член ЄСТУ грубо або систематично порушує чинне законодавство України;

5.5.2. Член ЄСТУ не сплачує членські внески протягом трьох місяців;

5.5.3. Член ЄСТУ систематично не виконує вимог цього Статуту і внутрішніх норм діяльності ЄСТУ;

5.5.4. Професійна діяльність члена ЄСТУ суперечить чинному законодавству України, правилам і стандартам, встановленим ЄСТУ;

5.5.5. На інших підставах, визначених правилами ЄСТУ

5.5.6 У разі несплати членом ЄСТУ членських внесків протягом двох кварталів Правління вирішує питання про виключення його з членів ЄСТУ. Рішення приймається 2/3 голосів Правління з наступним інформуванням Загальних зборів. У разі неприйняття Правлінням рішення про виведення відповідного члена Правління ЄСТУ, це питання виноситься на чергові Загальні збори ЄСТУ.

Розділ VI. Кошти і майно ЄСТУ

6.1. Кошти в національній та іноземних валютах та інше майно ЄСТУ складаються з:

6.1.1. вступних та членських внесків членів ЄСТУ;

6.1.2. незаборонених законодавством України на момент отримання пасивних доходів.

6.2. Кошти ЄСТУ витрачаються тільки на досягнення цілей, визначених цим Статутом, і не можуть розподілятися між членами ЄСТУ та іншими особами.

6.3. Кошти ЄСТУ витрачаються згідно бюджету (кошторису), що приймається перед початком фінансового року Правлінням ЄСТУ з наступним затвердженням Загальними зборами ЄСТУ (прийнятий Правлінням бюджет вступає в силу у порядку, затвердженому Правлінням). Загальні збори можуть змінювати бюджет, затверджений Правлінням.

В ЄСТУ можуть утворюватися фонди, формування яких відбувається при затвердженні бюджету (кошторису), а також на умовах, визначених цим Статутом.

6.4. Кошти і майно, передані ЄСТУ для цільового використання, витрачаються тільки за призначенням.

Розділ VII. Облік і звітність

7.1. ЄСТУ здійснює бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7.2. Контроль за дотриманням встановленого порядку здійснення фінансової діяльності виконують фінансові (податкові) органи за місцем знаходження ЄСТУ.

7.3. ЄСТУ несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, по персональному складу та ін.).

7.4. Операційно-господарський рік ЄСТУ вважається з 1 січня по 31 грудня календарного року.

Розділ VIII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту ЄСТУ приймається на Загальних зборах і потребує згоди 2/3 голосів членів ЄСТУ, присутніх на зборах.

Зміни і доповнення до Статуту є його невід’ємною частиною.

8.2. У випадку необхідності внесення змін до Статуту ЄСТУ та інших документів ЄСТУ, що затверджуються Загальними зборами, у зв’язку з їх приведенням у відповідність з чинним законодавством України, рішення про внесення таких змін має право прийняти Правління, з наступним інформуванням членів асоціації в місячний термін. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів Правління.

Розділ IX. Ліквідація і реорганізація ЄСТУ

9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, реформування) і ліквідація ЄСТУ здійснюється за рішенням Загальних зборів членів ЄСТУ, або постановою відповідного судового органу.

9.2. У випадку реорганізації ЄСТУ всі її права переходять до правонаступників (інших неприбуткових організацій) або зараховуються до бюджету, або використовуються іншим чином, який відповідає передбаченим на момент реорганізації вимогам діючого законодавства.

9.3. Всі документи ЄСТУ (управлінські, фінансово-господарські, по персональному складу та ін.) передаються у встановленому порядку організації-правонаступнику, а при її відсутності — на державне зберігання.

9.4. Ліквідацію ЄСТУ виконує ліквідаційна комісія, утворена Загальними зборами, яка також визначає порядок і строки проведення ліквідації. Ліквідаційна комісія оцінює майно ЄСТУ, розраховується з кредиторами та дебіторами, складає ліквідаційний баланс і представляє його на затвердження Загальними зборами ЄСТУ. При ліквідації ЄСТУ її власність або кошти, отримані від її реалізації, не можуть бути розподілені між членами ЄСТУ. Кошти і майно, які залишилися, надходять до державного бюджету, або за рішенням Загальних зборів використовуються у відповідності до діючого на момент ліквідації законодавства.

9.5. ЄСТУ може бути також ліквідовано у таких випадках:

а) визнання її банкрутом;

б) якщо прийнято рішення про заборону діяльності ЄСТУ через невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не замінено вид діяльності;

в) якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі документи і рішення про створення ЄСТУ;

г) на інших підставах, передбачених законодавчими актами України.

 Юридичні адреси засновників:

 1.Товариство з обмеженою відповідальністю  транспортно-експедиційне  підприємство „Галтранс”, 79000, м . Львів, вул. Стефаника, 17 кв. 2, ідентифікаційний код 23959225,  в особі   генерального директора Хромчака Івана Дмитровича, який діє на підставі статуту.   

                                                               

 2.Товариство з  обмеженою відповідальністю  транспортно-експедиційне  підприємство „Рейлтранс”, 79000, м . Львів, вул. Стефаника, 17 кв. 2, ідентифікаційний код 31805333, в особі генерального директора Каспряка Василя Івановича, який діє на підставі статуту.            

                                                                                                                                                           

3.Товариство з  обмеженою відповідальністю „Варіант-Логістик”, 89502, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Чоп, вул. Ужгородська 5а, ідентифікаційний код 31351663, в особі  Лева Романа Олександровича, який діє на підставі довіреності.   

                                                           

 

Європейська спілка транспортників України© 2006